Faillissement

Anotaris failliet

De rechtbank in Utrecht heeft op 5 juli 2016 Anotaris in Bunnik failliet verklaard. De bedrijfsvoering van Anotaris is op 19 augustus 2016 definitief geëindigd; het kantoor heeft zijn deuren gesloten. Op het voormalige kantooradres van Anotaris is geen notariële kantoororganisatie meer aanwezig.

Het faillissement heeft geen effect op de geldigheid van de bij Anotaris ondertekende akten.

Waarnemer

De waarnemer – de heer Mr Gijs Alferink, notaris bij Heuvelrugnotarissen, vestiging Driebergen-Rijsenburg – neemt voor Anotaris geen nieuwe opdrachten aan. De waarnemer is verantwoordelijk voor de akten en de derdengelden; de waarnemer is niet verantwoordelijk voor nazorg, inhoudelijke vragen over akten of herstel van eventueel door Anotaris in het verleden gemaakte fouten. De akten van Anotaris zijn, in afwachting van definitieve toewijzing door de Minister van Justitie en Veiligheid aan een notaris, tot in elk geval 31 december 2019 in zijn beheer. De notaris aan wie het protocol (de akten en de dossiers) van Anotaris uiteindelijk zal worden toegewezen is nog niet bekend.

Curator in het faillissement

Het faillissement van het kantoor wordt afgewikkeld door een curator, te weten mr. H. Dulack van Van Benthem & Keulen N.V..

Vragen over het faillissement van Anotaris kunnen per e-mail worden gesteld aan LucasTordoir@vbk.nl

Van Benthem & Keulen N.V.

Praktijkgroep Ondernemingsrecht / Insolventierecht,

Mr. L.L.C. (Lucas)

Tordoir / Advocaat.

Wat betekent dit voor u?

Vragen over akten of dossiers, afschriften/kopieën

Vragen over akten of dossiers kunnen uitsluitend per e-mail gesteld worden aan waarnemer@anotaris.nl.

Let op: afschriften niet per e-mail

Omdat het niet is toegestaan om stukken waarop de notariële geheimhouding betrekking heeft, per e-mail aan een e-mailadres te zenden waarvan niet kan worden vastgesteld of dit toebehoort aan degene die gerechtigd is kennis te nemen van de stukken, kunnen afschriften niet per e-mail worden verstrekt.

Aanvraag afschrift, grossen

Afschriften kunnen op aanvraag per post worden verzonden aan het adres volgens de Basisregistratie personen (als het een natuurlijk persoon betreft) of het adres van de rechtspersoon volgens het handelsregister (als het een vereniging, stichting, B.V. betreft).

Voor het aanvragen van een afschrift stuurt u een scan van uw legitimatiebewijs (en bij een rechtspersoon ook een scan van een recent uittreksel uit het handelsregister) naar waarnemer@anotaris.nl en vermeldt u om welke akte het gaat. U ontvangt vervolgens een declaratie per e-mail. Na ontvangst van betaling worden de afschriften verstuurd.

Kosten

De kosten voor de afgifte van een afschrift bedragen € 75,00 per aanvraag. Bij aanvraag van meerdere afschriften wordt dit bedrag verhoogd met € 25,00 voor ieder extra afschrift. De kosten voor de afgifte van een grosse bedragen € 181,50.

Huwelijksevoorwaarden

Een afschrift van huwelijksvoorwaarden kan - veelal kosteloos - worden opgevraagd bij de Rechtbank van het arrondissement waarin het huwelijk is voltrokken.

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Huwelijkse-voorwaarden

Woning

Een afschrift van akten die betrekking hebben op woningen kan - niet kosteloos - opgevraagd worden bij het kadaster.

https://www.kadaster.nl/particulier

Aandeelhoudersregister kwijt?

Laten reconstrueren door een notaris!

Volgens de wet is het bestuur van een BV verplicht een aandeelhoudersregister bij te houden. Het aandeelhoudersregister van de BV wordt door de notaris die de oprichting verzorgt als service voor de BV opgesteld en overhandigd. Anotaris volstond met het per e-mail toezenden van een aandeelhoudersregister in PDF-format. Dit moest dan nog worden geprint en door de directie van de BV worden ondertekend.

De waarnemer mag het aandeelhoudersregister in PDF-format niet opnieuw toesturen omdat de waarnemer niet kan controleren of er na de oprichting nog aandeelhouders zijn bijgekomen of weggegaan.

Als een aandeelhoudersregister kwijt is geraakt, moet een gereconstrueerd aandeelhoudersregister worden opgesteld door het bestuur van de BV. Het bestuur van de BV kan hiervoor opdracht geven aan een willekeurige notaris. Om een gereconstrueerd aandeelhoudersregister te kunnen maken, kan deze notaris vragen naar afschriften van akten van oprichting, levering van aandelen, uitgifte van aandelen of intrekking van aandelen.

Royementen van hypotheken en beslagen die niet zijn uitgevoerd door Anotaris, zelf opnieuw aanvragen

Voor notarissen die worden geconfronteerd met door Anotaris kennelijk niet uitgevoerde royementen van hypotheken en beslagen geldt dat door de omstandigheden van het faillissement niet kan worden vastgesteld of de betreffende dossiers een onherroepelijke volmacht tot royement of een bewijs van aflossing bevatten.

Gelet op deze bijzondere omstandigheden dienen deze notarissen het betreffende royement opnieuw aan te vragen. Indien hiervoor kosten in rekening gebracht moeten worden, komen deze ten laste van de verkoper/hypotheekgever die als koper/hypotheekgever destijds gekozen had voor dienstverlening door Anotaris.